3 augustus 2016

MR en AC

MR


De Medezeggenschapsraad is verplicht aan onze scholen verbonden ten einde overleg van bestuur, personeel en ouders te bevorderen. De raad denkt mee en is bevoegd tot bespreking van aangelegenheden die de school betreffen en is bevoegd over deze aangelegenheden aan het bevoegd gezag (schoolbestuur) voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken.

Verder wordt de MR in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over bepaalde voorgenomen besluiten van het bestuur en behoeft het bestuur de instemming van de MR in bepaalde voorgenomen besluiten.

Er bestaat een MR-reglement, waarin alles nauwkeurig wordt omschreven. Dit ligt voor ieder ter inzage in de school. We hanteren het model van de Besturenraad. De raad bestaat uit ouders van leerlingen en personeelsleden van de school. MR-ouders dienen bereid te zijn hun taak te vervullen in overeenstemming met de grondslag en de doelstelling van de school. Men wordt in principe gekozen voor 3 jaar en mag zich daarna nog een keer herkiesbaar stellen. Mocht u als ouder vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u zich tot één van de leden wenden. Ook bestaat er een GMR (=Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad), die uit een aantal MR-leden bestaat van al onze 5 scholen (per school 2). Hierin worden specifiek die (beleids)zaken besproken die alle scholen aangaan.

AC


De AC (activiteiten commissie) is een groep ouders die de leerkrachten ondersteunen door te organiseren, coördineren en stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een fijne sfeer op school. Het sinterklaasfeest, een schoolontbijt en een fancy fair zijn zomaar wat voorbeelden waar de AC een grote rol in speelt. Deze groep enthousiaste ouders komt ongeveer 1 x in de 6 weken bij elkaar om te vergaderen.

Wanneer u vragen heeft, neem gerust contact op met één van de AC leden; dit kan persoonlijk, schriftelijk (postbakje in de teamkamer) of via de mail naar school (de directie zorgt er dan voor dat deze in het postbakje komt).

Oudergeleding: Henrike Wisman (voorzitter), Wilbert Scheenstra (penningmeester), Jantine Hoolwerf, Hannie Baas, Ruben Huijgen, Wouterus Huijgen, Nadja Blokhuis, Laura van de Vuurst en Joep Huijgen.
Teamgeleding: Mireille Deux en Annelies Seijkens.