3 augustus 2016

Missie en visie

Missie (waar staan we voor) De Vlucht:


WIJ ONTWIKKELEN GEZAMENLIJK TALENTEN

Met deze missie sluiten we aan bij de missie van de schoolvereniging. Ieder woord heeft zijn eigen betekenis en waarde:

WIJ: het gaat hierbij om alle geledingen: kinderen, leerkrachten, directie, ouders, bestuur, het samenwerkingsverband; iedereen draagt op zijn eigen wijze bij aan het realiseren van de missie.

ONTWIKKELEN: een school is een levendige omgeving, er is constant activiteit die gericht is op het verder ontwikkelen en groeien van mensen. Dat is ook onze kerntaak. Kinderen komen op jonge leeftijd naar onze school om zich te vormen voor de toekomst. Ook de werknemers laten groei zien in hun professionele ontwikkeling.

GEZAMENLIJK: we hebben elkaar nodig om tot ontwikkeling en groei te komen. De leerkrachten en de ouders zijn verantwoordelijk voor de kinderen, ieder op zijn eigen wijze. Maar ook als team of schoolvereniging staan we samen voor de taak om de kinderen te laten groeien.

TALENTEN: ieder individu heeft zijn eigen kwaliteiten. De een is uitstekend in rekenen, de ander is goed in sport. Het is aan ons de taak om deze talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Door Passend Onderwijs wordt deze uitdaging steeds groter.

Visie De Vlucht: (Waar gaan we voor)


Leren zichtbaar maken: ‘Het is de manier van denken die het verschil maakt’

Wij zijn ervan overtuigd dat het onze taak is het effect van onze manier van lesgeven te evalueren aan de hand van het leren en de vorderingen van de leerlingen. Als wij onze impact evalueren, hebben we de basis voor de grootst mogelijke verbetering op school.

Wij zijn ons bewust van onze invloed als leerkracht bij successen en tegenvallers van leerlingen. De toetsuitslagen en andere metingen zien we als feedback over de impact die wij als leerkrachten hebben. Om gezamenlijk talenten te ontwikkelen willen we dit doen in dialoog met de leerling, zodat ze eigenaar worden van hun leerproces.

Om dit mogelijk te maken werken we met vaardige leerkrachten die doelgericht leren mogelijk maken door heldere leerdoelen per les te stellen. Het is de taak van de leerkracht ervoor te zorgen dat alle leerlingen de lesstof begrijpen. De leerkracht maakt hierbij gebruik van verschillende manieren van directe feedback. De leerkrachten verstaan de kunst om de leerlingen de juiste uitdagingen te geven, zodat de leerlingen betrokken zijn en zich willen inzetten om het leerdoel te behalen. De leerkrachten hebben vertrouwen doelen te kunnen behalen en stellen hoge verwachtingen.

Zelfstandig werken

Op de Vlucht leren we de kinderen keuzes te maken. We hanteren hierbij een doorgaande lijn van groep 1-8. Bij de opdrachten en taken sluiten we aan bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We hebben hierbij aandacht voor meerbegaafde leerlingen en leerlingen die moeite hebben met de lesstof. Indien nodig krijgen deze leerlingen extra ondersteuning of een aangepast programma om het leerdoel te bereiken. We betrekken de leerlingen bij het volgen van hun eigen ontwikkeling door met hen samen te kijken naar hun onderwijsleerproces en naar de vorderingen in vergelijking met eerdere resultaten.

Op De Vlucht is het samenwerkend leren ingebed in het onderwijsproces en vormt het een vast onderdeel van de lessen. Onze leerkrachten hanteren gestructureerde samenwerkingsvormen (coöperatief leren) die voldoen aan de eisen die aan effectief samenwerkend leren worden gesteld.

Kwaliteitszorg

We werken op een planmatige manier aan de leerontwikkeling van leerlingen, zodat we tijdig passende interventies kunnen plegen. We gaan hierbij uit van de onderwijsbehoeften van leerlingen. Ons onderwijsleerproces is gestructureerd en we zorgen voor effectieve instructie. Ons leerstofpakket voldoet aan de kerndoelen en referentieniveaus voor taal en rekenen. We toetsen onze kwaliteit aan onze eigen visie en aan het toezichtkader van de inspectie. We doen dit in een cyclisch proces: plannen, uitvoeren, evalueren en bijstellen. We realiseren goede opbrengsten zowel op cognitieve als sociale vaardigheden. Onze resultaten liggen minimaal op het landelijk gemiddelde in vergelijking met scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie.

Actief burgerschap

Op de Vlucht leren we de leerlingen naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. We hanteren duidelijke school- en groepsregels. Onze leerkrachten bieden de leerlingen een structuur om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren. Onze leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfronteerd met de relatie met wat ze doen en wat het oplevert. Onze school is een oefenplek voor democratisering en socialisering met als doel actief burgerschap.

Ouderbetrokkenheid

Op onze school wordt op een natuurlijke en constructieve wijze samengewerkt tussen leerkrachten, schoolleiding en ouders waarbij men respect heeft voor elkaar. We beschouwen ouders als partners in de opvoeding en communiceren op een professionele wijze met hen. Wij zijn duidelijk in wat wij van ouders verwachten en wat ouders van ons mogen verwachten. Wij informeren ouders duidelijk en op tijd over zaken aangaande de schoolorganisatie en over de ontwikkeling en begeleiding van hun kind.

ICT bekwaam

Het is in onze huidige maatschappij van belang om te zorgen voor digitaal bekwame leerlingen. Wij werken met actuele leermiddelen, waaronder een goed werkende en eigentijdse ICT omgeving.

Creatieve vorming

Op onze school zorgen we, naast het aanbod voor de cognitieve en sociale vaardigheden voor een breed aanbod op het gebied van cultuureducatie. We maken hierbij nu gebruik van het regionale cultuuraanbod. We maken meer tijd vrij voor creatieve vakken in ons lesprogramma, omdat we ook de creatieve talenten van onze leerlingen willen ontwikkelen.

Professionalisering leerkrachten

De Vlucht werkt samen aan het realiseren van de doelen van onze school als geheel. We vergroten onze deskundigheid voortdurend door scholing en door collegiaal leren.